Tip Efekt lupa
 

F99 plnič 2K Wash Primer - 1L

Neohodnoceno
 

F99 plnič 2K Wash Primer - 1L

Dostupnost Skladem (>5 ks)
689 Kč / ks
569,42 Kč bez DPH
   
Kód produktu F9906001G1
Značka Sprint
Kategorie PLNIČE
 

F99 plnič 2K Wash Primer - 1L

Charakteristika

Šedý dvojkomponentní antikorozivní plnič s kyselým tužidlem. Rychle schne, vhodný jako přilnavostní základ na všechny kovové podklady včetně oceli, zinku a hliníku.

Aplikace

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Plnič používat s tužidlem C99 v poměru 1:1 váhově, zpracovatelnost 6 hod.

 

Tužidlo není součástí balení

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 2, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče
sluchu/...
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P370+P378 V případě požáru použijte k hašení sněhový hasicí přístroj.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
n-butyl-acetat
2-methylpropan-1-ol
2-propyl-alkohol
butan-1-ol
formaldehyd: Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná

 

Hmotnost 1.262 kg