Novinka Efekt lupa
 

KAPCI 374 tmel odlehčený jemný bílý 1,8kg

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
316 Kč / ks
261,16 Kč bez DPH
   
Kód produktu 317
Značka Kapci
Kategorie TMELY
 

KAPCI tmel odlehčený jemný bílý 1,8kg

 

Charakteristika

Kapci 374 je lehká jemná výplň na bázi polyesterové pryskyřice. Jeho jemnější hrubost a nižší viskozita poskytují snadnou aplikaci na kompaktní povrch. Je vhodný pro aplikaci v tenkých vrstvách a pro jemné vyplnění škrábanců a menších nerovností.

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti

dentifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Název produktu Kapci 374

Číslo zboží: 374

· Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

· Aplikace látky / směsi .

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce/dodavatel:

Kapci Coatings Průmyslová zóna El – Raswa Port Said EGYPT info@kapci.com

Další informace získáte od: Oddělení bezpečnosti produktů

Komponenty označování určující nebezpečí: n-butylacetát

Údaje o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí.. H361 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 H372 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Hmotnost 1.86 kg