Novinka Efekt lupa
 

KAPCI tmel 360 fiber 360 1,4 kg

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
285 Kč / ks
235,54 Kč bez DPH
   
Kód produktu 863
Značka Kapci
Kategorie TMELY
 

Tmel Glass 1.4 kgCharakteristika

Polyesterový tmel s obsahem skleněných vláken střední velikosti a nízkou srážlivostí.

Vhodný na vyplnění děr, pro velké nerovnosti, opravy laminátů a plastů.

Aplikace

Povrch musí být přebroušený, suchý, čistý a odmaštěný. Tmel promíchat s tužidlem C10 v poměru 1-3% váhově, aplikujte během 4-5 min.

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2
Název produktu   Kapci 360

Číslo zboží: 360

  • Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

  • Aplikace látky / směsi .

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu                                                                      Výrobce/dodavatel:

Kapci Coatings                                                                                                                                                        Průmyslová zóna El – Raswa                                                                                                                                      Port Said EGYPT info@kapci.com

Další informace získáte od: Oddělení bezpečnosti produktů

Komponenty označování určující nebezpečí:                                                                                                            
n-butylacetát

Údaje o nebezpečnosti

H226        Hořlavá kapalina a páry.                                                                                                                         
H315 Dráždí kůži                                                                                                                                                      
H319 Způsobuje vážné podráždění očí..   
H361      Toxicita pro reprodukci, kategorie 2                                                                                             
H372      Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1                                                                                                                                                      

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101    Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                                                                                                                               
P102    Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                                                                             
P103    Před použitím si přečtěte štítek.                                                        
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit.                                                                                                                                                      P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení.                                                                         
P303+P361+P353    PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou.                                                                           
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.                          P405 Skladujte uzamčené.                                                                                                                               
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Hmotnost 1.79 kg