Novinka Efekt lupa
 

KAPCI 350 TMEL polyesterový žlutý 1,85kg

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
294 Kč / ks
242,98 Kč bez DPH
   
Kód produktu 320
Značka Kapci
Kategorie TMELY
 

KAPCI TMEL polyesterový žlutý 1,85kg

 

Charakteristika

Kapci 350 je tmel pro všeobecné použití na bázi polyesterových pryskyřic. Poskytuje nejlepší základ pro všechny lakovací systémy kapci kombinující snadnou aplikaci se snadným broušením

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2 

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Název produktu Kapci 350

Číslo zboží: 350

· Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

· Aplikace látky / směsi .

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce/dodavatel:

Kapci Coatings Průmyslová zóna El – Raswa Port Said EGYPT info@kapci.com

Další informace získáte od: Oddělení bezpečnosti produktů

Komponenty označování určující nebezpečí: n-butylacetát

Údaje o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí.. H361 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 H372 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Hmotnost 1.86 kg