Novinka Tip Efekt lupa
 

Lak 223.SHINE bezbarvý 2K 420 VOC

5 hodnocení
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Varianta
3 555 Kč / ks
2 938,02 Kč bez DPH
   
Značka Palinal
Kategorie LAKY
 

Lak 223.SHINE bezbarvý 2K 420 VOC
TOP PRODUKT

 

Charakteristika

Akrylátový bezbarvý lak pro konečné práce s vysokých obsahem pevných látek a s nízkým obsahem těkavých látek. Jeho speciální složení zaručuje dlouhou trvanlivost, která se vyznačuje vysokou odolností vůči mechanickému poškození a škrábancům.
Tužidlo 293. HS 103 UHS rychlé 2,5L Poměr 2:1

 

Lak 223.SHINE představuje nejlepší současnou technologii nabízenou po vyhodnocení všech provedených zkoušek ze všech opravdu dostupných surovin na trhu.
Lak 223.SHINE je použitelný na pastelové, metalické a perleťové basecoaty, rozpouštědlové i vodou ředitelné, s cílem dosáhnout vysoký brilantní lesk a hloubku

 

Tužidlo není součástí balení

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem - Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P370+P378 V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
Žádná.
Obsahuje:
n-butyl-acetat
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
Solventní nafta (ropna), lehka aromaticka; Nízkovroucí benzínova frakce - nespecifikovana
2-hydroxyethyl methacrylate
: Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Pouze pro profesionální uživatele.
 
2.3. Další nebezpečnost
PBT a vPvB látky nebo látky narušující činnost endokrinního systému přítomné v koncentraci >= 0,1 %:
>=1% -< 3% 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol - REACH No.: 01-2119955688-17, CAS: 25973-55-1, CE: 247-384-8:
PBT, vPvB
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika