Tip Efekt lupa
 

Tužidlo 293. HS 103 UHS rychlé 2,5L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
2 705 Kč / ks
2 235,54 Kč bez DPH
   
Kód produktu 293.HS 103
Značka Palinal
Kategorie TUŽIDLA
 

Tužidlo 293. HS 103 UHS rychlé 2,5L

 

Charakteristika

Extra vysokotuhé tužidlo. Ideální pro tužení čirých nátěrů " 420 VOC " s teplotou v rozmezí od 18 °C do 25 °C.

 

Bezpečnostní informace:

Telefonní číslo pro naléhavé situace
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při vdechování.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
nebezpečí, Asp. Tox. 1, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2. Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:
 
nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem - Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301+P310 PĂI POÂŽITĂ: OkamžitĂŹ volejte lĂŠkaøe.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370+P378 V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
Žádná.
Obsahuje:
Hexamethylene diisocyanate, oligomers
n-butyl-acetat
Solventní nafta (ropna), lehka aromaticka; Nízkovroucí benzínova frakce - nespecifikovana
xylem
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Pouze pro profesionální uživatele.
 
2.3. Další nebezpečnost
Žádné látky PBT, vPvB ani látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci >= 0,1 %.
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

 

 

Hmotnost 2.745 kg