Novinka Tip Efekt lupa
 

MAON tmel na plasty 500g

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
264 Kč / ks
218,18 Kč bez DPH
   
Kód produktu PS01/500 G
Značka Maon
Kategorie TMELY
 

MAON tmel na plasty

v černé barvě, vyznačuje se výbornou ohebností a pružností, díky tomu se vám bude bezproblémově nanášet a zároveň výborně spline s tmeleným povrchem. Vyniká zvýšenou přilnavostí především na nárazníky aut a díly z PP a ABS. Je lehce brousitelný ručně i strojně. A má rychlou dobu schnutí.

Aplikace

Povrch musí být přebroušený, suchý, čistý a odmaštěný. Tmel promíchat s tužidlem C10 v poměru 1-3% váhově, aplikujte během 4-5 min.

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k
etiketování: styren
maleinanhydrid
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici.
Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový
štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/
mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.Hmotnost 0.58 kg