Akce Novinka Tip Efekt lupa
 

MAON bezbarvý lak M-79 VHS EXPRESS

3 hodnocení
 

Express rychlý lak.

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
2 329 Kč / ks 489 Kč / ks od 489 Kč
1 924,79 Kč 404,13 Kč od 404,13 Kč bez DPH
   
Značka Maon
Kategorie LAKY
 

M-79-EXPRESS

Čirý lak VHS VOC <420g/l. Extrémně krátká doba vytvrdnutí. Lak lze vyleštit po 3 hodinách při 20 °C, nebo po 5 minutách při 60°C. Dlouhá doba u aplikace umožňuje stříkat velké plochy a celé auta. Povrch má vysoký lesk, tvrdost a odolnost proti poškrábání. U laku není součástí balení tužidlo. 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry

varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.

Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti

 

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280  Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P312  Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P403 + P233  Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 

EUH208: Obsahuje methylmethakrylát, 2-hydroxyethylmethakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.