Novinka Tip Efekt lupa
 

MAON tmel jemný BLUE 1.8 kg

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
376 Kč / ks
310,74 Kč bez DPH
   
Kód produktu PSP1
Značka Maon
Kategorie TMELY
 

Charakteristika

Flexibilní univerzální tmel, založený na polyesterové pryskyřici a speciálních zátěžích, speciálně vyvinutý pro získání specifické střední hmotnosti. Má výjimečné chování a jeho konkrétní složení dělá z tohoto tmelu produkt s lepším výkonem než konvenční plnicí tmel. Minimální pronikavost vlhkosti, s větší odolností vůči vnější straně a větší kotevní silou. Maximální snadnost broušení, pružnost a odolnost proti nárazům.

 

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
styren
maleinanhydrid
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/
mezinárodními předpisy.
Další údaje:
Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly
nebo mlhu.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

Hmotnost 1.996 kg