Novinka Tip Efekt lupa
 

MAON odmašťovač V09 - 5l

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
1 135 Kč / ks
938,02 Kč bez DPH
   
Kód produktu MAONV09
Značka Maon
Kategorie ODMAŠŤOVAČE
 

MAON odmašťovač - 5l

Charakteristika

Tekutý čistící antisilikonový přípravek speciálně formulovaný pro odstranění všech stop nečistot, silikonu a mlhoviny před nástřikem barvy. Rovnoměrné vypařování umožňuje jho použití v každém ročním období.

 

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace dle 1272/2008
Podvod. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
Ohrožení lidského zdraví
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný. Může vyvolat pocit ospalosti popř
závrať.
Nebezpečí pro životní prostředí
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Fyzikální / chemická nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
2.2. Prvky štítku
Obsahuje:
C7-C9 uhlovodíky, n-alkany, isoalkany, cyklické (EC: 920-750-0)
cyklohexan (CAS: 110-82-7)
n-hexan (CAS: 110-54-3)
Piktogramy:

Signální slovo: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 ​​- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Bezpečnostní věty:
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a dalšími
zdroje vznícení. Nekuřte.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: odstraňte nebo odstraňte
postiženého na čerstvý vzduch a zajistit, aby mohl volně dýchat.

Hmotnost 5.2 kg