Novinka Tip Efekt lupa
 

MAON tmel s skel. vláknem 1.8 kg

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
445 Kč / ks
367,77 Kč bez DPH
   
Kód produktu PSP3
Značka Maon
Kategorie TMELY
 

Charakteristika

Polyesterový tmel s obsahem skleněných vláken střední velikosti a nízkou srážlivostí.

Vhodný na vyplnění děr, pro velké nerovnosti, opravy laminátů a plastů.

Aplikace

Povrch musí být přebroušený, suchý, čistý a odmaštěný. Tmel promíchat s tužidlem v poměru 1-3% váhově, aplikujte během 4-5 min.

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Piktogramy označující nebezpečí


Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
styren
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
Další údaje:
Obsahuje 2,2'-(m-tolylimino)diethanol. Může vyvolat alergickou reakci.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.


Hmotnost 1.996 kg